สผ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2565 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย  นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และผู้บริหารหน่วยงาน ทส.  โดยในการประชุม ได้มีการนำเสนอ VTR ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และพิจารณาประเด็นที่คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)