สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ผ่านระบบ VDO Conference โดย นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบต่อตัวชี้วัดระดับกรม องค์ประกอบการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ของ สผ. ดังนี้
1) ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนผังภูมินิเวศระดับภาค (ภาคกลาง)
2) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทย (EPI +)
3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) การประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (MtCO2eq)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)