สผ. เข้าร่วมบันทึกวีดิทัศน์กล่าวถ้อยแถลง ณ ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบันทึกวีดิทัศน์กล่าวถ้อยแถลงหารือระดับผู้นำ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้หัวข้อ Addressing biodiversity loss and mainstreaming biodiversity for sustainable development สำหรับเผยแพร่ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมี
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เข้าร่วมการบันทึกวีดิทัศน์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศไทยเพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านกฎหมาย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม