สผ. เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน” ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อตัดสินใจสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุม COP27 การนำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญของประเทศไทยที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยกับนานาประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงแนวทางและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมทั้ง นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวด้วย โดยงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ประมาณ 400 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)