สผ.เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร ทส. และผ่านระบบ VDO Conference  โดยทุกหน่วยงานได้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2566 ผลการทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดผล สำเร็จ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ 2566

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)