สผ. เข้าร่วมการประชุมระดับสูง ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมระดับสูง ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 โดยมีรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตของประเทศภาคีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมดังกล่าว

        ในส่วนของการประชุมเตรียมการของภูมิภาคเอเชีย มีการพิจารณาผู้แทนประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ (Standing committee) จำนวน 3 ประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และให้ความเห็นต่อร่างข้อมติที่จะเสนอต่อการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอผู้แทนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในเบื้องต้น คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาท่าทีความเห็นของประเทศในภูมิภาคเอเชียต่อร่างข้อมติการประชุม และเห็นชอบในการเสนอ สาธารณอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมในคณะทำงานยุทธศาสตร์ (Strategic plan working group)

        

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม