สผ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BCAMP

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 (The 2nd Special Meeting of the Project Steering Committee (PSC) for the Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: 2nd Special Meeting of PSC for BCAMP Project) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการ BCAMP และเตรียมแผนการดำเนินงานโครงการระยะ 7 เดือน (พฤศจิกายน 2565 – พฤษภาคม 2566) ก่อนโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีประธานกรรมการศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เป็นประธาน มี ACB และสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม ในการนี้ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและหน่วยประสานงานกลางโครงการ BCAMP ระดับประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน และผู้ประสานงานโครงการ BCAMP ระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการระยะ 7 เดือน โดยมีกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยดังนี้

  1. การประชุมระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำ road map การดำเนินงานด้านการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน ดำเนินงานโดย ประเทศไทย (สผ.) ในฐานะประเทศผู้นำการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และ ACB
  2. การสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับใช้ในพื้นที่คุ้มครองซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการ BCAMP ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาและกลุ่มป่าตะวันออก ดำเนินการโดย ประเทศไทย (อส.) และ ACB
  3. การยกร่างความตกลงการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน และแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานโดย ACB ประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา ฯลฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)