สผ.เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดย นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทน สผ. เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการอันเป็นประโยชน์แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ในรางวัลประเภท Outstanding Contribution to the Advance of Applied Meteorology ด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เนื่องจาก สผ. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยที่ผ่านมา สผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นำไปใช้ในการวางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)