สผ. เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เข้าตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบฯ ณ ที่ทำการชั่วคราว สผ. อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2 เพื่อให้การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ โดย นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นผู้นำคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหาร สผ. ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก การไม่นำวัสดุประเภทโฟมเข้ามาภายในบริเวณหน่วยงาน และมีถังขยะสำหรับคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ โดย สผ. ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)