สผ.เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Site visit) หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นางเมธินี เทพมณี ประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ทั้งนี้ ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอหมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอในเรื่อง Smart EIA และ Smart E-Fund ตามลำดับ โดยผู้บริหารได้ร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของ สผ. ในการยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม