สผ. ออนไลน์ สร้างความเข้าใจการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มในอนาคต ทิศทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรุก รับ ปรับตัว ของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)