สผ. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง

การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่ง กก.วล. มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ กก.วล. กรณีกำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป

  เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และผู้แทนสำนักงบประมาณ

การประชุมหารือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)