สผ. หารือมูลนิธิ KliK ขยายความร่วมมือตามความตกลงปารีส

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือกับผู้แทนจากมูลนิธิ KliK ประกอบด้วย Dr. Jacqueline Jakob Director International Relations และ Ms. Vicky Janssens General Manager Southeast Asia จากมูลนิธิ KliK เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 สผ.          
การหารือในครั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้แจ้งความก้าวหน้าการปรับปรุง เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ความก้าวหน้าการพิจารณา โครงการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อ 6 ของความตกลง ปารีสในประเทศไทยในระยะต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)