สผ. หารือทิศทางการวางแผนของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ กับมหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ Dr. Christopher Greig หัวหน้าทีมวิจัยจาก Andlinger center for energy and the environment มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส เอสซีจี (SCG) พร้อมคณะ เข้าพบ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิข เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษาแนวทางการวางแผนของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Planning for Net-zero Thailand) โดยมีเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือฯ โดยผู้วิจัยได้นำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวในประเทศไทย การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการกำกับโครงการเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินโครงการและรูปแบบความร่วมมือในอนาคตต

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม