สผ. หนุนโครงการเพื่อการจัดการขยะจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 9/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการ กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหาร จากภาคโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ กระบี่ ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) กรมควบคุมมลพิษ และ โครงการจัดการขยะต้นทางชุมชนตำบลบางไทร ดำเนินการโดย เครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีมติเห็นชอบในหลักการของทั้งสองโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุการประสานเจ้าของโครงการดำเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีคณะอนุกรรการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมและผ่านระบบ Webex Meeting ประมาณ 20 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)