สผ.หนุนเงินกู้และเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการฯ และเห็นชอบการขออนุมัติวงเงินกู้จากผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการระบบจัดการเชื้อเพลงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อีสเทิร์น พาเลท จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงสนับสนุนโครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (สคพ.) เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง บนที่เกาะ ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประสานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะฯ ดังนี้ ให้แก่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้แก่ ทสจ. จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง ตรัง พังงา กระบี่ สตูล และสงขลา และ 2) ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อสนับสนุน สคพ. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สคผ.6 นนทบุรี สคพ.13 ชลบุรี สคพ.14 สุราษฎร์ธานี สคพ.15 ภูเก็ต และ สคพ.12 สงขลา อีกทั้งอนุมัติเบิกจ่ายสมทบ 1 แสนบาท ให้แก่โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางเพื่อใช้ ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมและผ่านระบบ Webex Meeting ประมาณ 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)