สผ. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร จัดทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ English Placement Test

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 – 15.00 น. โดยทีมงานจากบริษัท More Than Education & Services เข้าวัดระดับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของบุคลากร สผ. เพื่อนำผลการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว มาเป็นเกณฑ์ในการจัดคนเข้ารับการอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งสิ้น จำนวน 110 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)