สผ. ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ได้แก่ อาหารปรุงสุกใหม่ อาหารสำเร็จรูป ขนม นมกล่อง ผลไม้ น้ำดื่มและน้ำผลไม้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องดื่ม เป็นต้น ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านแรกต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙  ซึ่งนายประเสริฐ ศีรินภาพร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ สผ เข้าร่วมในการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว  เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม