สผ. ส่งมอบกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “reBOX to School”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 8 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นตัวแทนในการส่งมอบกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “reBOX to School” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อน้องโรงเรียน ตชด. อาทิ ชุดโต๊ะเก้าอี้ ชั้นหนังสือ เตียงกระดาษสำหรับห้องพยาบาล ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างการตระหนักให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะประเภทกล่องพัสดุกระดาษ เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สผ. ได้ให้ความสำคัญกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ใช้แล้วในหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)