สผ. สร้างแรงจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเผยแพร่ โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนา เมืองเก่า โดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์  รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน โดยการประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษามาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ระบบนิเวศเมืองเก่า และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และผู้ที่สนใจ ประมาณ 150 คน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content