สผ. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมลพิษ โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายกุศล โชติรัตน์ พร้อมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สผ. และกองตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินโครงการฯ และจะรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting ประมาณ 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)