สผ. สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และการจัดทำผังภูมินิเวศ แหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบจ.กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คู่ขนานกับ ห้องประชุม อบต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับระบบ VDO Conference เวลา 08.45-16.00 น. โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม และนางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผอ.กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) และนำเสนอสรุปผลการจัดทำผังภูมินิเวศ แผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนแผน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องตัวอย่าง ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร และน้ำพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)