สผ. ลงนามเช่าพื้นที่อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานชั่วคราว สผ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ได้ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ ร่วมกับผู้บริหารของบริษัททิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานชั่วคราว ของ สผ. โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม