สผ. ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ณ อาคารทิปโก้ 2 สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. และ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดการใช้ถุงพลาสติก/แก้วน้ำพลาสติก” เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)