สผ. ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก าสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงาน และร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “สผ. ร่วมคุ้มครองพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ คืนสมดุลสู่ทรัพยากรไทย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และการดำเนินการในมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองพืชและสัตว์ อาทิ โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต แนวทางการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม พร้อมจัดกิจกรรมระบายสีเข็มกลัด พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพืชและสัตว์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม