สผ. ร่วมแจง Net Zero Emissions “ฝ่าวิกฤต พลิกโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงาน IRPC Cubic Academy Season 8
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Team Live Event) โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
ให้เกียรติบรรยายพิเศษหลักสูตร Net Zero Emissions หัวข้อ “ฝ่าวิกฤต พลิกโลกร้อน” โดยรองเลขาธิการ สผ.
ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สผ. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)
ในปี ค.ศ. 2065 ผ่านการบูรณาการเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกสู่นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก การจัดทำเครื่องมือ/กลไกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
มาตรการทางภาษี (BOI) เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแหล่งเงินทุนจากภาคการเงิน
ตลอดจนความท้าทายของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายดังกล่าวได้

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content