สผ.ร่วมเสวนา TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”# Season 4: กลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเทคโนโลยี

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4” ในงานเสวนา TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”# Season 4: กลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเทคโนโลยี ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ zoom) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสาระสำคัญของการบรรยายได้กล่าวถึงการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ หรือ National Communication (NC) เพื่อสื่อสารสิ่งที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชาคมโลก และเป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมยกระดับการรายงานข้อมูลในอนาคต สำหรับการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี หรือ Biennial Transparency Report (BTR) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2023

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)