สผ. ร่วมเสวนาในงาน “BLS Carbon credit : Steering toward sustainable goal” การต่อสู้กับ “Climate Change ของทั่วทุกมุมโลกผนึกกำลังผ่าน COP26”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้รับเชิญจาก บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาในงาน “BLS Carbon credit: Steering toward sustainable goal” หัวข้อ “การต่อสู้กับ Climate Change ของทั่วทุกมุมโลกผนึกกำลังผ่าน COP26″ ณ Bualuang Investment Station

เลขาธิการ สผ. ได้แสดงให้เห็นภาพรวมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและระดับประเทศ ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของประเทศไทย ในฐานะรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC ในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ให้ทรรศนะต่อทิศทางการดำเนินมาตรการด้านภาษีคาร์บอนในประเทศ รวมถึงปัจจัยภายนอก อาทิ มาตรการ CBAM ของยุโรป ที่จะส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวไปกับทิศทางของโลก

ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำว่า การที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมาย Carbon neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Net zero GHG emissions ในปี ค.ศ. 2065 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งมีการนำแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)