สผ. ร่วมเวทีสัมมนากองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอลคาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCC-UI)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คาร์บอนเครดิต และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ในงานสัมมนากองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอลคาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCC-UI) ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต ทั้งในด้านแนวโน้มการเติบโตและความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในอนาคตแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กล่าวถึง กรอบความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย และ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภาพรวม และแนวคิด เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและ ตลาดคาร์บอนรวมถึงกลไกคาร์บอนเครดิต ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความสำคัญ เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่นักลงทุน และ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มาเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 130 คน