สผ.ร่วมเป็นวิทยากร “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8” วพม. 8

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้จัดการอบรม “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8 ” ณ The Synergy hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน การเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของนักธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักบริหารรุ่นใหม่ ในภาคส่วนต่าง ๆ โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Policies to Cope with Greenhouse Gases” นโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของไทย ให้กับนักบริหารภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคสังคม โดย รองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาระสำคัญของ COP26 เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นำมาสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 และการพัฒนาและจัดทำเครื่องมือ/กลไกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำและมาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนเสนอกรณีศึกษาจากการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกส์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำนาข้าวแบบปล่อยก๊าซมีเทนต่ำจากโครงการ Rice NAMA และการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ RAC NAMA โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content