สผ.ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. บันทึกเทปวีดิทัศน์ ส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐบาล ประเทศต่าง ๆ องค์การระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประเทศไทยและศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างยาวนาน โดยมีโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP), Secondment Programme และ ASEAN Youth Biodiversity Programme และการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นเป็นอุทยานมรดกอาเซียน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)