สผ.ร่วมหารือเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตรียมความพร้อมต่อการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27)

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปอ. ให้การต้อนรับ H.E.Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและคณะ ร่วมหารือการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม และความคาดหวังต่อการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27) ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้แถลงไว้ใน COP26 ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 และ 2065 ตามลำดับ ผ่านการบูรณาการเชิงนโยบายและแผนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในด้านการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยการประชุม COP27 นี้ ประเทศไทยคาดหวังว่าการระดมทรัพยากรการเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อสนับสนุนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายเยอรมันรับทราบ และแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทย โดยพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)