สผ. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเพชร ชั้น ๑
กรมทรัพยากรธรณี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่างบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด โดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หรือ แก่งคอยโมเดล ครอบคลุมการทำเหมืองหินปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Mining) และดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การทำเหมืองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมี สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม