สผ. ร่วมมหกรรม ทส. พบประชาชน ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรม ทส. พบประชาชน  ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณ หน้าหอโหวต 101 อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงผลงาน พร้อมกิจกรรมมากมาย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้มีการสำรวจมุมมองพี่น้องประชาชนต่อการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)