สผ. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 36 กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 36 กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นผู้แทน สผ. เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบห้องเรียนและศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม