สผ. ร่วมผนึกกำลัง “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมออกร้านให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผลงานสำคัญ ซึ่ง สผ. ร่วมจัดนิทรรศการ “การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมร่วมสนุก รวมถึงรับฟังความต้องการของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)