สผ. ร่วมประชุม TEEBAgriFood Asia Regional Symposium ผ่านระบบทางไกล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยดำเนินการโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) : Supporting Biodiversity and Climate Friendly Land Management in Agriculture Landscapes ได้เข้าร่วมการประชุม TEEBAgriFood Asia Regional Symposium ผ่านระบบทางไกล จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงการประชุมระดับสูง (High-level segment) เกี่ยวกับความสำคัญของการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตอาหารโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยดำเนินการโครงการของประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผู้แทนของ สผ. เข้าร่วมการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม