สผ. ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้การต้อนรับนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมประชุม

ประเด็นสำคัญของการหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ด้านการปลูกป่า มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งได้มอบหมายให้ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนที่ปลูกป่า ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ปลูกป่าเพื่อชดเชยคาร์บอนเครดิตต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม