สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-12.00 น. สพ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทรรองเลขาธิการ สผ. และเจ้าหน้าที่กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ให้ข้อมูลคณะอนุกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับนโยบายและแผนในการพัฒนาการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการกำกับดูแลการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 16 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content