สผ. ร่วมบูรณาการข้อมูล Environmental Map จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สผ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. และรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธาน นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ. กองติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการบูรณาการการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map) และระบบบูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ทส. (MNRE GIS Big Data Platform) ให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)