สผ. ร่วมบรรยาย “Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในงาน EGCO Group Forum 2022

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จัดงานสัมมนา EGCO Group Forum 2022 เรื่อง Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อต้องการตอกย้ำถึงความตั้งใจของ เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO Group) ในการมู่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สอดรับเป้าหมายของโลกและประเทศไทย

โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน Session 1 : Carbon Neutral Roadmap ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อประเทศไทยและทั่วโลก แรงกดดันทางมาตรการกีดกันทางการค้า นำมาสู่การยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงเป้าหมาย NDC ร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2030 และการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. การกำหนดนโยบายและจัดทำกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) 3. การพัฒนาและจัดทำเครื่องมือ/กลไกทางการเงิน และคาร์บอนเครดิต เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น กองทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Green Bond) และ 4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งจากกลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรม ขนส่ง ผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)