สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization” เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนที่นำทางนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และออกแบบกลไกการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม โดย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการ สอวช. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก” โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงผลลัพธ์สำคัญของการประชุม COP26 ที่ผ่านมา การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเชิงสถาบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ แนวทางการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. เป็นต้น รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)