สผ. ร่วมทีม ทส. ชี้แจงข้อมูลจัดตั้งกรม CCE

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการขอจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ลนก. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทีมผู้บริหาร สส.
นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วย ปกท.ทส. และทีมผู้บริหาร สป.ทส.

อ.ก.พ.ร. เห็นชอบให้ ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจ และเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” (Department of Climate Change and Environment : CCE) และตัดโอน กปอ. จาก สผ. ไป กรม CCE ตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ อ.ก.พ.ร. มีข้อสังเกตให้กรม CCE ให้ความสำคัญกับการปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เสริมการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างข้อมูลให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร). เป็นขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ มอบนโยบายต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจไปสู่ประชาชนในวงกว้างอย่างสม่ำเสมอ และเร่งรัดจัดทำโพลเพื่อสอบถามถึงความตระหนักของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม