สผ. ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ พร้อมรับนโยบาย “ปรับตัวและฟื้นฟู” “ทส. ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว สามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน”

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นำทีมผู้บริหาร ทส. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. รวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าอาคาร ทส. พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณ อวยพร และมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ ทส. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ทส. โดยเน้นย้ำการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งพร้อมปรับเปลี่ยนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์สุงสุดของประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)