สผ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility) หรือ TH-BIF การดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ และชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” และคลังข้อมูลกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ สผ. เป็นคณะทำงานตัวแทน สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)