สผ. ร่วมขับเคลื่อน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีนโยบายให้ ทส. จัดกิจกรรมตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในระดับพื้นที่ จึงได้ดำเนินโครงการ มหกรรม ทส. พบประชาชน ฯ ขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน ทส. ได้รวบรวมความน่าสนใจทั้งเรื่องวิชาการ และกิจกรรมสาระบันเทิงมากมาย รวมถึง สผ. จะได้จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมินความต้องการ
ของประชาชนเกี่ยวกับ ทส. เพื่อทราบถึงมุมมองประชาชน และนำไปสู่การประกาศแผนปฏิบัติการไทยยั่งยืน (Thailand Green Plan) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)