สผ. ร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้รับการรับรองเป็นเมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมและพิธีมอบรางวัลการรับรองอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นเมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland City Accreditation) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 25 เมืองทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็น 1 ใน 43 เมืองทั่วโลกในปัจจุบัน โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับมอบรางวัล

เมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ มอบให้แก่เมืองที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อเน้นย้ำและกระชับความสัมพันธ์เชิงบวกกับระบบนิเวศที่มีค่า ผ่านการรับรู้ของสาธารณชน การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจของเมือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองอย่างชาญฉลาด ตลอดจนประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับคนในท้องถิ่น

นับเป็นความสำเร็จของจังหวัดนครพนม WWF เครือข่ายชุมชน และ สผ. ที่ร่วมผลักดันและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)