สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญการประเมินความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศในสาขาการเกษตรของประเทศไทย (Thailand Agricultural Sensitivity Assessment)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญการประเมินความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศในสาขาการเกษตรของประเทศไทย (Thailand Agricultural Sensitivity Assessment) ในโครงการ Scoping for Thailand climate change adaptation assessment in key sectors ภายใต้แผนงาน Climate, Coastal, and Marine Biodiversity (CCMB) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อ(ร่าง) การกำหนดพื้นที่ย่อยของพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทย และรูปแบบความเสี่ยงของพื้นที่ย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางในระดับพื้นที่และนำไปสู่การดำเนินงาน ในระดับสาขาของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุม Sapphire I-II โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปจัดทำกรอบและโจทย์ในการวางแผน การประเมินความเสี่ยงของสาขาการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนำไปกำหนดแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความมั่นคงทางรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)