สผ. ร่วมกับ GIZ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กปอ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ กปอ. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนเป้าหมาย และแนะนำแนวคิดเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสำหรับ กปอ. รวมทั้ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายและพันธกิจของ กปอ. โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเขาใหญ่ แฟนตาซี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา