สผ. ร่วมกับ อบก. สภาอุตฯ Kick Off ประชุมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 สผ. โดยวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีภารกิจสำคัญ คือ การกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Trading Platform) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถทำความตกลงหรือจับคู่สัญญากันได้ โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้หารือเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลคาร์บอนเครดิตของ T-VER ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบทะเบียนคาร์บอนของ อบก. และศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของ ส.อ.ท. (FTIX) รวมถึงยังได้หารือแนวทางและมาตรการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนและศูนย์ซื้อขายดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)